- Logistiikan asiantuntijanne -             
 

Palvelujamme ovat:

Satamatoiminnat

Satamien tulee tarjota asiakkaille yhä joustavammat, nopeammat ja kustannustehokkaammat lastinkäsittelyt eri kuljetusmuotojen (vesi-, auto-, raide- ja putkikuljetus) välillä sekä modernit varastointi- ja liikenneyhteyspalvelut. Satamien välinen kilpailu ja teollisuusasiakkaiden muuttuvat tarpeet lisäävät satamien erikoistumistarvetta ja samalla satamien välisen yhteistyön ja verkottumisen merkitys kasvaa.

Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset sekä toimitusketjujen tehostaminen.

Satamasuunnittelun ja -kehityskonsultoinnin erikoisosaamisalueitamme ovat:

 • Satamien markkinointiesitteet

 • Satamien yleissuunnitelmat ja layout-suunnittelu

 • Käsittelykalusto-, operointi- ja organisaatioselvitykset

 • Investointien teknis-taloudellinen suunnittelu

 • Tavaravirtaselvitykset

 • Markkinaselvitykset

 • Satamatoimintojen kehittämisratkaisut


Logistiikan kehitys

Logistiikan kilpailukyvyn parannuksilla yritykset aikaansaavat paremman liiketuloksen ja voivat lisätä myyntivolyymiaan. Optimoitu järjestelmä sitoo myyjille ja ostajille mahdollisimman pienen vaihto-omaisuusmäärän toimitusketjussa sekä ulkoistaa infrastruktuurin omistuksen logistiikkaoperaattoreille, jolloin myyjä/ostaja voi vapauttaa resurssinsa ydinosaamiseensa. Verkostoituneessa toimintaympäristössä kilpailua käydään entistä enemmän toimitusketjun kokonaisuuden eikä yksittäisten osaketjujen välillä.

LogiWin Oy:n henkilöillä on kokemus logistiikan tutkimus- ja kehitystoiminnasta niin yritysten kuin julkisen tahon kanssa.

Logistiikan kehittämisalueitamme:

 • Yritysten logistiikkakustannusten säästöselvitykset

 • Toimitusketjujen hintakilpailukyvyn parantamien ja kehittäminen

 • Yrityksen pääomarakenteen rationalisointiselvitykset toimitusketjussa

 • Toimitusjärjestelmien kehitys- ja investointiselvitykset

 • Uudet logistiset toimintamallit ja teknologiat

 • Raaka-ainehankinta ja laivausjärjestelmät

 • Feasibility study selvitykset

 • Investointien Business Plan-selvitykset

 • Ulkopuolisen kehitysrahoituksen hankkiminen yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille

 • EU-hankkeet ja projektit

 • Kuljetusjärjestelmien kehittämis- ja ulkoistamisselvitykset

Turvallisuusselvitykset

Turvallisuusjohtaminen on osa toimivaa yritystoimintaa. Turvallisuuden ylläpito edellyttää ympäristön toimintojen jatkuvaa tarkkailua ja havaittuihin epäkohtiin puuttumista viiveettä. Järjestelmällinen turvallisuustoiminta näkyy yrityksen tuloksessa sekä luotettavana yrityskuvana asiakaskentässä.

Turvallisuuspalvelumme sisältävät:

 • Sisäiset pelastussuunnitelmat (Tukes K2-ohje)

 • Turvallisuusselvitykset (Tukes K1-ohje)

 • Riskikartoitukset ja riskianalyysit

 • Turvallisuusohjeistukset

 • YVA-selvitykset (ympäristövaikutusten arviointi)

Terminaalien liikkeenjohtopalvelut

Tarjoamme asiakkaille terminaalien ja laitosten johtopalvelut sekä muita kaupallisten tehtävien hoitopalveluja. Annamme asiakkaan käyttöön soveltuvan henkilön kokemuksen, osaamisen ja työhön tarvittavan ajankäytön.

Liiketoimintaverkostojen kehittäminen

Etsimme asiakkaillemme logistiikkaan tai kaupallisiin tarpeisiin liittyviä kumppaneita, laitetoimittajia ja uusia toimitusketjuratkaisuja. Tarjoudumme selvittämään ja vertailemaan koti- ja ulkomaisia käsittelyratkaisuja ja kuljetusjärjestelmiä sekä optimoimaan vaihtoehdoista soveltuvimman ratkaisun asiakkaalle. Idän ja lännen ulkomaisten kontaktikumppaniemme avulla selvitämme globaaleja tai eurooppalaisia kuljetuskäytäviä ja niille kehitysratkaisuja.

Uusiutuvaan energiaan liittyvät hankkeet, kehitys- ja rakentamissuunnittelu

Uusiutuvan energian tuottaminen edellyttää uusia innovatiivisia kestävän kehityksen mukaisia oivalluksia ja toteutustapoja. Tuomme osaltamme vankkaa asiantuntemustamme innovatiivisiin uusiutuvan energian kehitykseen ja toteutukseen liittyviin projekteihin ja hankkeisiin.

Palvelut sisältävät:

 • Hankesuunnittelu ml. etabloitumisselvitykset ja lupaprosessit

 • Hankintaprosessi ml. ostojen kilpailutukset

 • Hankkeiden kehitys- ja toteutustehtävien koordinointi ja valvonta

EU-hankehakemukset ja ulkomaan projektit

Suoritamme asiakkaille ja lead partner tahoille: EU-projektihakemukset, valmisteludokumentit, etsimme kumppanit ja rahoitusosuudet sekä suoritamme EU-projektiselvityksiä konsulttina tai yhteistyössä koti- ja/tai ulkomaisten konsulttikumppaniemme kanssa. Henkilöillämme on kokemusta mm. EU-Interreg ja ERDF/Baltic Sea Programme Eu-projekteista sekä osallistumisista Maailman Pankin (World Bank) ja Afrikan Kehityspankin (African Development Bank) ulkomaiden toimeksiantoihin.

 

Logiwin | Aittaluodonkatu 2 B 13 | 28100 PORI, FINLAND | info@logiwin.fi | +358 40 551 6679